Lawangwangi Creative Space oraz o wiecznym czekaniu, które czeka Cię w Indonezji.

samsung zdjecia 425 (Kopiowanie)

  Zawsze żartowałam do moich przyjaciół Indonezyjczyków: “Wy to uwielbiacie tłumy, ścisk, korki i ciągłe czekanie. Cała Dżakarta jest zakorkowana cały tydzień. A co robi połowa Dżakarty w weekend? Przyjeżdża na wypad do Bandung i tworzy korki tutaj! Paranoja!”. Nie, żeby w Bandung nie było korków. To w sumie standard w każdym wielkim mieście Azji. Ale Bandung ma ponad 2 miliony mieszkańców, a Dżakarta prawie 10 milionów! Jeśli do weekendu nie załatwisz w Bandung ważnej sprawy, nie licz więc na to, że po zjawieniu się tłumów ze stolicy, uda ci się to w weekend. Z drugiej strony, Indonezyjczykom wszystko jest obojętne. “Tidak masalah my friend” Czyli coś jak “Hakuna Matata”, “No problem” czy też “Whatever”. Codziennie jedziesz do pracy 2h? To nie powód żeby się nie uśmiechać! Przecież wszyscy tutaj mają przyklejone uśmiechy na twarzy, co tak raduje na początku większość turystów. Jednak jeśli mieszkasz tu dłużej niż dwa tygodnie, dziwaczny optymizm tubylców zaczyna stawać się męczący, a zwłaszcza trudne do zaakceptowania dla europejczyków, absurdalnie lekceważące podejście do cudzego ale i własnego czasu. Z mojego doświadczenia są minimum trzy etapy oswajania się z tym zjawiskiem. Dwa pierwsze nieco się u mnie przeplatały. Enjoy:

ETAP 1:

  Uważasz, że to urocze, cudowne, rewelacyjne i orzeźwiające. “Co za wspaniały kraj! Tak powinno być! Cieszmy się każdym dniem.” Kierowca w cuchnącym angkocie (miejskim busiku), zawsze wita Cię z uśmiechem! Sprzedawca Nasi Goreng prezentuje Ci swój bezzębny uśmiech od ucha do ucha, mimo tego, że rozklekotany wózek z jedzeniem to wszystko co ma! “Och jacy my Polacy jesteśmy straszni z tym naszym ciągłym narzekaniem. Moglibyśmy nauczyć się od tych fajnych Indonezyjczyków pogody ducha!” A, że czasem trzeba poczekać na autobus, jedzenie, usługę. Przecież to nie koniec świata.

ETAP 2:

  “O żesz szlag! Czy tu się nie da nic załatwić? Szybko?” Zapomnij! Urzędnicy uśmiechają się do Ciebie, administratorzy w ważnych instytucjach na każdą Twoją prośbę/pytanie/ponaglenie odpowiadają ” Yes Yes Miss“. Dialogi wyglądają jakoś tak:

JA: “Da się to załatwić do piątku? To bardzo ważne”

KTOŚ: “Tak, Tak Miss!” [gigantyczny uśmiech]

Przychodzę w piątek

JA: “Jeszcze nie dostałam dokumentów! Czy nie da się tego przyśpieszyć??!!”

KTOŚ: “Tak, Tak Miss! Robimy wszystko co w naszej mocy!” [ gigantyczny uśmiech]

  Oczywiście sprawa trwa jeszcze tydzień, dwa, trzy….Kto wie? Właśnie nikt nie wie jak długo to może potrwać! Przy każdej małej sprawie to samo. Czekasz na jedzenie godzinę, podczas gdy  wszyscy już dawno jedzą. Czekałyśmy raz z Dini (przyjaciółką z pracy) w kafejce Siete, dwie godziny na chłopaka, który miał nam wykładać tarota (taką rozrywkę sobie wymyśliłyśmy ) a on zapewniał nas co 10 minut, że “zaraz będzie”…w końcu okazało się, że jest na obrzeżach miasta, więc kazałam mu nie przyjeżdżać w ogóle! Dużo rzeczy w Indonezji wiąże się z czekaniem. Ciągłym czekaniem. Jeśli chcesz tu zostać, przetrwać, nie zwariować…..patrz etap trzeci.

ETAP 3:

  Pełna akceptacja. Zamawiałaś swój Chai Latte jako pierwsza, a wciąż czekasz gdy koleżanka kończy swój lodowy deser.  Tidak Masalah. ….Nie ma problemu. Przecież wszyscy czekamy, będziemy czekać, a wszystko jakoś się ułoży. Hakunana Matata przyjacielu. Zapal swojego kolejnego Sampoerna, wśród smogu miasta i wyluzuj.

***

  Jednego dnia Kara powiedziała, żeby zrelaksować się w weekend i pojechać na wzgórza Bandung do Lawangwangi Creative Space na Lunch. Droga (kręta, w korkach, w upale, bez klimatyzacji itd.) w jedną stronę zajęła nam półtorej godziny. Ale czy to ważne? Spójrzcie na te piękne widoki. Było warto! 😉

PS: Po więcej zdjęć zapraszam na mój instagram tutaj

[scroll dwon for english version]

samsung zdjecia 162 (Kopiowanie)samsung zdjecia 409 (Kopiowanie)20131026_135945 (Kopiowanie) samsung zdjecia 412 (Kopiowanie) samsung zdjecia 414 (Kopiowanie)samsung zdjecia 433 (Kopiowanie) samsung zdjecia 416 (Kopiowanie)samsung zdjecia 410 (Kopiowanie)samsung zdjecia 418 (Kopiowanie) samsung zdjecia 420 (Kopiowanie) samsung zdjecia 424 (Kopiowanie)samsung zdjecia 421 (Kopiowanie) samsung zdjecia 435 (Kopiowanie) samsung zdjecia 443 (Kopiowanie)

  I have always joked to my Indonesian friends : „Oh you just looooove crowds, traffic jams and constant waiting. Entire Jakarta is stuck in traffic al week. And what all Jakartians do in the weekend? They arrive to Bandung and create more traffic jams here! Ridiculous!” Of course Bandung also has daily traffic jams. It is just a reality in the large cities of Asia. Bandung has over 2 millions residents and Jakarta almost 10 millions! If you won’t take care of your things in the city during the week, don’t count to fix them on the weekend. On the other hand, Indonesians don’t seem to bother at all with these kind of stuff. “Tidak masalah my friend” – meaning something like “Hakuna Matata”, “No problem” or just simple “ Whatever”. You drive every day to work for 2 hours? It is not a reason not to smile! After all everyone here have stuck smiles on their faces, what brings such joy at first to the majority of tourists. However if you live here longer than two weeks, the bizarre optimism of locals is becoming tiring and especially difficult to accept for Europeans is absurdly disregarding approach towards another person’s (as well as your own!) time. From my experience there are three stages of accustoming oneself with this phenomenon. Two first a where kind of happening to me at the same time. Enjoy:

STAGE I :

You think that it is charming, wonderful, sensational and refreshing. “What a wonderful country! This way it should be! Let’s be happy with every day.” Driver in stinky angkot, always welcomes you with joy! Nasi Goreng’s seller is welcoming you with his toothless grin, though the rickety trolley with the food is all he has! “Oh how we Poles are terrible with our constant complaining. We could learn some cheerfulness from these cool Indonesians!” And so what if sometimes it is necessary to wait for the bus, food or service. After all it is not the end of the world, right?

STAGE 2:

“God damn it! Is it possible of anything here to be taken care for? Fast?” Forget it! Clerks are smiling to you, administrators and everyone in the important institutions are answering at your every request/question/reminder: “Yes Yes Miss“. Dialogues are similar to this:

Me: “Is it possible to fix this by Friday? It is very important”

Somebody: “Yes Yes Miss” [gigantic smile]

I come back on Friday:

Me: “Still I haven’t got the documents! Can’t we speed up the process?”

Somebody: ““Yes Yes Miss!We’re doing everything we can!” [gigantic smile]

Of course the case may last one more week, two, three…. who knows? Nobody knows how long! etc. etc. with every small matter. You are waiting an hour for food, while everyone have finished already. We have waited once with Dini (friend from work) in the Siete café, two hours for the Tarot guy ( afternoon entertainment that we came up with) and he was ensuring us every 10 minutes, that he is “on the way” in the end it turned out …, that he was out of Bandung, so finally I told him not to bother at all! Many things in Indonesia are connected with waiting. Constant waiting. If you want to stay here, survive and not go mad ….. see the third stage.

STAGE 3:

Complete acceptance. You ordered your Chai Latte as first, and you are still waiting when your friend is finishing her ice cream dessert. Tidak Masalah.. No problem. After all we are all waiting, we will be waiting, and everything will be fine. Hakunana Matata my friend. Light up your next Sampoerna cigarette, surrounded by the city smog and just relax.

***

One day Kara said to relax in the weekend and go to Lawangwangi Creative Space on Bandung hills for the Lunch. The road (curvy, in traffic jam, heat, without the air-conditioning etc.) took us hour and a half one way. But is it important? Look at these fine views. It was worth it!;)

PS: Feel free to check my instagram for more photos here

samsung zdjecia 440 (Kopiowanie)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s